Sessies per ronde

Schakeldag 2018 rondes per sessies

Sessies ronde 1 (11.00 – 12.00 uur)

Sessies ronde 2 (13.00 – 14.00 uur)

Sessies ronde 3 (14.00 - 15.00 uur)

Sessies ronde 4 (15.30 – 16.30 uur)

1.1 Gewijzigde regelgeving voor project m.e.r., 1 jaar na dato van werk 2.1 Veiligheid in het Bal: wat verandert er? 3.1 Graven, saneren en toepassen in het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet 4.1 Milieubelastende activiteiten in het Bal
1.2 Wateroverlast 2.2 Hoe regel je een plattelandswoning? 3.2 Het projectbesluit uit de Omgevingswet: een kennismaking 4.2 Aanvullingsbesluit Zwembaden
1.3 Het digitale orkest 2.3 Waste talks, Risico gestuurd toezicht 3.3 Ontwikkelingen rond de verplichtingen van Vervoermanagement 4.3 Toepassen van de nieuwe BBT-conclusies bij grote intensieve veehouderijen
1.4 Verplichtingen energiebesparing in het Activiteitenbesluit 2.4 is Bodem in de Omgevingswet 3.4 Implementatie BBT-conclusies BREF IJzer en Staal 4.4 Bodembescherming en de NRB in de Omgevingswet
1.5 Value Management en de wet Basis Registratie Ondergrond 2.5 Het projectbesluit: een juridische en procesmatige verdieping 3.5 Aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen 4.5 Stand van zaken informatieproducten omgevingswet
1.6 De bruidsschat 2.6 Toezicht en handhaving Omgevingswet 3.6 Simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid 4.6 Leerervaringen Pilotproject Train de Trainer Omgevingswet
1.7 Groene Baten Planner: De waarde van ecosysteemdiensten per locatie 2.7 Passende participatieaanpak voor elk kerninstrument 3.7 Geluid bij evenementen. Waar is dat feestje?
1.8 Veranderopgave handhaving 2.8 VNG Kompas Invoering Omgevingswet 3.8 Milieubelastende activiteiten in het Bal 4.8 Interbestuurlijk samenwerken bij de WMO en Aanbestedingswet
1.9 Participatie Omgevingswet: waar staat jouw organisatie 2.9 Smart data voor stedelijk waterbeheer 3.9 Roadmap 'Aan de Slag':Wat betekent dit voor mij? 4.9 Samenwerking van eigenaren
1.10 Gezondheid in omgevingsplan? Gebruik de Gids Gezonde Leefomgeving 2.10 Toezicht stookinstallaties kan efficiënter en sneller 3.10 Alles over het milieueffectrapport 4.10 De gebruiker Centraal
1.11 Anders werken, andere vaardigheden! 2.11 Voorbereiden op de Omgevingswet - hoe creëer je beweging? 3.11 Luchtkwaliteit - Samen meten en open data 4.11 Hergebruik leegstaande gemeentelijke panden
1.12 Leidraad afval of product 2.12 Klimaatmonitor: gegevens voor de regionale energietransitie 3.12 Waterstofwijk Hoogeveen 4.12 Proefdraaien met een Proeftuin Omgevingswet
1.13 Particuliere houtstook: hoe verminderen we overlast? 2.13 Duurzaamheidstransities; samen werken aan transformatie 3.13 Verwerken van afvalstoffen met ZZS(Zeer Zorgwekkende Stoffen) 4.13 Verduurzamen commercieel vastgoed: hemel of hel voor de toezichthouder?
1.14 Geur: Van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet 2.14 Kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving 3.14 It takes two to tango, koppelen met DSO-LV 4.14 Aan de slag met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
1.15 Sociale energietransitie 2.15 Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving 3.15 Specificatie Standaard Toepasbare Regels (STTR) 4.15 De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
1.16 Energieregistratie- en bewakingsysteem (EBS) 2.16 Sociale Energietransitie 3.16 De Standaard Aanvragen en Melden 4.16 Digitalisering van het vergunningenproces bij Waterschappen
1.17 Omgevingsloket Online: ontwikkelingen rond het huidige loket 2.17 Highlights asbest 3.17 Duurzaamheid en gezondheid in omgevingsvisie 4.17 Vergunningverlening waterstoftankstations
1.18 Vragenbomen: toepassingen in milieu-regelgeving 3.18 Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

4.18 Oefenen in praktijk: leren van de praktijkproeven in het DSO

1.19 Aan de slag met data uit het Omgevingsloket-Online 2.19 Leveranciers, aan de slag! 3.19 Casus Omgevingsvisie Staphorst 4.19 Aardgasvrije wijken: kansen en risico’s voor geluid
1.20 Cultureel erfgoed als drager voor de omgevingsvisie 2.20 Introductie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet 3.20 Standaard STOP en Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) 4.20 Vergunningvrij Bouwen
1.21 Praktijktest Chemelot Limburg 2.21 Pilots Omgevingsvisie 2017-2018 3.21 Gezondheid in de Omgevingswet 4.21 De Omgevingsregeling
1.22 Het projectbesluit uit de Omgevingswet: een kennismaking 2.22 Overgangsfase van bestemmingsplan naar omgevingsplan 4.22 Grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet