1.20 Bodem onder de Omgevingswet: ruimte voor decentrale afwegingen

Omschrijving

Ook de bodemregelgeving maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. Dit gebeurt via de Aanvullingswet bodem en het aanvullingsbesluit bodem. De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels uit de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. In het Aanvullingsbesluit bodem komen regels voor activiteiten als graven, saneren, opslaan en toepassen van grond en baggerspecie, maar er komt ook een instructieregel voor gemeenten om regels te stellen aan bouwen op verontreinigde bodem. De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar vraagt een andere manier van werken. Niet alles wordt door het Rijk geregeld, veel wordt overgelaten aan decentrale overheden. In deze sessie verkennen we samen met u welke mogelijkheden er zijn voor bestuurlijke afwegingsruimte en eigen regels stellen in het omgevingsplan.

Doelgroep

Vergunningverleners | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

Andere manieren van werken

Ronde

1

Sessienummer

1.20